Big Day Coming ※ Fumihiko Abe solo

Shiga Hikone Ginza Shibai Koya

Big Day Coming ※ Fumihiko Abe solo

act:
unsnuff
clalas
Miki Kanou
bakagamitakattasekai
Fumihiko Abe (SIRMO STAD)
Yuri Okamoto
chiluco
DJ : BA↗︎
FOOD : Nanabake syokudo
PHOTO : Sayaki Fukuda
open 13:00
start 14:00
ADV. ¥2,500
DOOR. ¥2,500